Böbrek üstü bezi kisti

Böbreküstü Bezi Kisti

Çağdaş Cerrahi Dergisi

Olgu Bildirisi: Adrenal Gland Kisti(Böbrek üstü bezi kisti)

Yusuf Yağmur, Arslan Kaygusuz, Mehmet Öztürk, Can İşler, SEHER ŞİRİN

SSK İstanbul Hastanesi 3. Cerrahi Servisi

OLGU(HASTA-VAKA)

O.F. 43 yaşında, erkek hasta, SSK İstanbul Hastanesinde poliklinikte görüldü, hasta karın sağ üst kadranda(bölgede) ve sağ bel bölgesinde nefes alırken ve hareket ile artan orta derece karın ağrısından, yorgunluk, kilo kaybı ve bulantıdan şikayet etmektedir. Muayenede tek anormal(patolojik) belirti karın sağ üst bölümde  palpasyonda (elle muayenede)hassasiyet ve yine aynı bölgede bariz kitle idi.

Bigisasayarlı tomografide en geniş çapı 11 cm kadar olan oval kiste rastlandı. Karaciğer kist hidatik(köpek kisti) olabileceği düşünüldü, casoni ve ekinokok testleri negatif bulundu.

Laboratuarda, idrarda, 17 ketosteroid atılımı normaldi. Deksametazon supresyon testi normaldi. Tomografik ve laboratuar testleri sonucunda adrenal kist olabileceği düşünüldü. Ameliyatta sağ adrenal bezi üst polünden kaynaklanan 11 cm çapında berrak sıvısı olan kist tespit edildi. Kitle yaklaşık 13 g idi. Kist duvarı fibroz karakterdeydi. Patalojik olarak selim surenal kisti kabul edildi.

 

 YAYIN 3

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Uluslar Arası Katılımlı 5. Tıp Kongresi

Ektopik (Normal yeri haricinde bir yerde bulunan) Tiroid Dokusunda Gelişen Tiroid Papiller Karsinomu: Troglossal Kist Karsinomu

Celal Özkarabulut, Can İşler, Erer Yosunkaya, SEHER ŞİRİN

SSK İstanbul Hastanesi 3. Cerrahi Servisi

ÖZET

Embriyoner(Anne karnındaki) gelişimdeki anomaliye(normalden farklı) bağlı ender olgular olan ektopik tiroidlerde, tiroid karsinomu gelişmesi daha nadirdir. 1927’de Owen ve Ingleby tarafından tanımlandığından beri literatürde (Tıbbi yayınlarda)seksen iki vaka yayınlanmıştır. Ductus(kanal) tiroglossus primitif barsağın tiroid loblarını meydana getiren divertikülünün bir parçasıdır. Vakamızda tiroglossal kist nedeniyle opere edilen hastada patoloji sonucu, “Papiller tipte tiroid karsinomu infiltrasyonu”olarak rapor edildi, Son derece nadir görüldüğü için bildirime değer görülmüştür.

Ektopik tiroid dokusunda tiroid karsinomu gelişmesi nadirdir. İlk kez 1927 yılında Owen ve Ingleby tarafından tanımlandığından beri 82 değişik vaka bildirilmiştir. Ektopik tiroid dokusunun görüldüğü yerlerden biri troglossal kisttir. Trogolassal kistler boyunda 2. Sıklıkta yer alan patolojilerdir. %1 oranında troglossal kistlerde karsinoma rastlanmaktadır. Troglossal kistlerde karsinom ilk defa 1910 yılında Unkerman tarafından tarif edilmiş ve bugüne kadar 115 olgu bildirilmiştir. Olgumuz 36 yaşında kadın hasta, boyunda troglossal kistinde 3 cm kadar papiller tipte tiroid karsinomu infiltrasyonu olan hastadır.

YAYIN 4

Cerrahi Tıp Bülteni

İnguinal Herni(kasık fıtığı) Onarımında PDS

Yusuf Yağmur, Arslan Kaygusuz, Celal Özkarabulut, SEHER ŞİRİN, Can İşler, Erdal Kaleli

ÖZET

Bu çalışma inguinal herni nedeniyle opere(ameliyat)edilen 75 hastada PDS (poli dioksanon)’nin prospektif kullanılması ile ilgilidir. Herni onarımında Bassini yönteminin bir varyasyonu kullanıldı. PDS loop devam eden dikişler halinde kullanıldı. Hastaların 58’inde indirekt herni, 12’sinde direkt herni, 2’sinde indirekt + direkt herni, 3’ünde nüks herni vardı. Hastalar 1. ve 12. Aylarda, polikliniğimizde izlendi, olgularımızda nüks, mortalite ve testiküler atrofe yoktu.

Bu kadar kısa sürede ve bu sayıda hastayla büyük bir sonuca varma olasılığı yoktur. Bununla birlikte, PDS onarım sonucu ilk etap değerlendirmede nüks görülmemesi pozitif bir bulgudur ve bu teknikle herni onarımında önerilebilecek bir yöntemdir.

Op. Dr. Seher ŞİRİN © 2018

Sizi Aramamızı İster misiniz?